Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Davacıya En Az 10 Günlük Süre Verilmeden Sözleşmenin Feshedilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacı Şirketin İşi Süresinde Ve Sözleşmeye Uygun Olarak Yerine Getirmediğinden; Davacı Şirketin İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Adına Belge Düzenlenen Kişilerin De İş Deneyim Belgesinde Yer Alan Bilgilerin Doğruluğundan Sorumlu Olduğu, Belgedeki Bilgilerin Sorumluluğunu Sadece Belgeyi Düzenleyen İdareye Vermek Veya Belgedeki Eksikliklerin Tespitini İhale Komisyonuna Vermek Suretiyle Değerlendirme Aşamasında Tespit Edilip, İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiğinden Söz Etmenin Hukukun Genel İlkelerine Ve Hakkaniyete Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacının, 4734 Sayılı Kanunun 11’nci Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Olduğundan Bahisle, 4735 Sayılı Kanunun "Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil Veya Davranışlar Nedeniyle Fesih" Başlıklı 21’nci Maddesine Göre, Davacı İle İmzalanan Sözleşmenin Feshi İle Teminatının İrat Kaydedilmesine Karar Verildiği; Dava Konusu Uyuşmazlığın, Davacı Şirket İle Davalı İdare Arasında İmzalanmış Olan Sözleşmenin Uygulanmasından Kaynaklı Olmadığı; Sözleşmenin İmzalanmasından Önceki Aşamalara, Bir Başka Anlatımla Doğrudan İhale Sürecine İlişkin Olduğu; Bu Çerçevede, Dava Konusu İşlemi İdarenin Kamu Gücü Kullanarak Tek Taraflı İradeyle Tesis Etmiş Olduğu Anlaşıldığından, Uyuşmazlığın Görüm Ve Çözümünde İdari Yargının Görevli Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacı Şirket Ortağı Ve Müdürü Olan Şahıs Hakkında Pkk Terör Örgütü Adına Zorla Çek Ve Senet İmzalattırılarak Örgüte Maddi Destek Sağlamak Suçundan 1996 Tarihinde Yapılan Tahkikat, Şahsın İfadesi Ve Yapılan Aramalar Sonucu Elde Edilen Delillerin De Terör Örgütüyle İltisak Yahut İrtibatlı Olup Olmadığı Noktasında Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Davacı Şirketin Fetö/Pdy İle İrtibatlı Ve İltisaklı Olduğunun … İl Emniyet Müdürlüğü'nce Bildirilmesi Üzerine 4734 Sayılı Kanunun 11’nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (G) Bendi Kapsamında İhalenin İptal Edilerek Sözleşmenin Feshedilmesi Nedeniyle, Aynı Maddenin (678 Sayılı Khk İle Eklenen) Beşinci Fıkrası Uyarınca Kesin Teminatın İrat Kaydedilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Sahte Belgeyi Kullanmak Suretiyle İhaleye Katıldığı Açık Olan, Bu Çerçevede 4734 Sayılı Kanunun 17/C Maddesinde Belirtilen Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunduğu Belirlenen Davacı Hakkında 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21’nci Maddesi Uyarınca Tesis Edilmiş Olan Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
İhalenin İptali Kararının Zorunlu Sonucu Olarak Davacı Şirket İle İmzalanan Sözleşmenin Feshedildiği Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Yüklenicinin Fiilinin; İşin Yapılması Veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yapmak Ve Taahhüdünü Yerine Getirirken İdareye Zarar Vermek Filleri Kapsamında Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
11/04/2020
Sözleşme Bedelinde Meydana Gelen … Tl İş Artışından, Ek Kesin Teminat Alınmaması Ve Sözleşme Damga Vergisi Kesilmemesinin Mevzuata Uygun Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
10/04/2020
Mahkemece Yeniden, Önceki Bilirkişilerden Farklı, İhale Ve Kesin Hesap Konusunda Uzman 3 Kişilik Bilirkişi Heyeti Oluşturularak Mahallinde Keşif Yapmak Suretiyle Sözleşme Konusu İşin Kesin Hesabının Çıkarılması, Sözleşmenin Eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi 45’inci Maddesindeki Kurallar Gereğince Kesin Teminatın İadesi Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi, Sonucuna Göre Asıl Davanın Ve Birleşen Davada Teminat Mektubu İle İlgili Talebin Değerlendirilerek Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
10/04/2020
Her Hak Edişin Müteahhide Ödenmesinden Önce Müteahhidin Kuruma Olan Prim Borcunun Hakedişten Mahsubu Yapılmak Suretiyle Verilmesinin, Mahsup Edilen Bu Prim Borcunun Da İhale Makamı Durumunda Bulunan Kuruluş Tarafından Kuruma Ödenmesinin Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
10/04/2020
4735 Sayılı Kanunun 15’inci Maddesinde Belirtilen İki Durum Dışında Sözleşme Hükümlerinde Herhangi Bir Değişiklik Yapılamayacağı Ve Ek Sözleşme Düzenlenemeyeceği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
10/04/2020
Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yaptığı Anlaşılan Yüklenicinin, 4735 Sayılı Kanun'un 27’nci Maddesinin Yollamada Bulunduğu 25’inci Maddesinin (C) Ve (F) Fıkraları Uyarınca Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
10/04/2020
Şirket Bölünmelerinde İhale Yetkilisinin İzni Ve İlk İhaledeki Şartlar Aranarak Sözleşmelerin Kamu İhale Mevzuatı Çerçevesinde Devrinin Mümkün Olduğu, Aksi Yönde Uygulamaların, Usulsüz Devir Kapsamında, 16’ncı Maddede Yer Alan Yaptırımların İşletilmesini Gerektireceği Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
10/04/2020
Yüklenicinin Birleşme İşlemi Sonucunda Tasfiyesiz Sona Ererek Daha Önceden Var Olan Ya Da Yeni Kurulan Bir Şirketle Birleşmesi Durumunda, İdarenin Ayrıca Onayına Gerek Bulunmadığı Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
10/04/2020
İdarece Bir Olayın Sözleşmenin Devri Hususunda Zorunlu Hal Teşkil Edip Etmediği Değerlendirilirken; Konunun 4735 Sayılı Kanunda Açıkça Düzenlenen Ve Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hallerden Kaynaklanmaması Kaydıyla, Yüklenicinin Basiretli Bir Tacir Gibi Davranmış Olsa Dahi Öngöremeyeceği Ve Sözleşmenin Devamına Engel Olan Durum Veya Olayların Varlığının Aranması; Bu Kapsamda Sözleşmeye Taraf Olan İdarece Her Somut Olayda "Zorunlu Halin" Sorumluluk İdarede Olmak Üzere Belirtilen Kıstaslar Çerçevesinde, Sübjektif Olaya Münhasıran Değerlendirilmesi Gerektiği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
10/04/2020
Katsayıların Sözleşmede Gösterilmemiş Olsa Dahi Yükleniciye Fiyat Farkının Ödeneceği Konusunda Yargıtay Kararı
09/04/2020
Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmeyeceğine Dair Hüküm Bulunan İşlerde De, Şartları Mevcutsa 2008/14447 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca İlave Fiyat Farkı Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
İhale Dokümanına Bir İtirazda Bulunmayarak İhalede Teklif Veren Ve İhale Üzerinde Bırakıldıktan Sonra Sözleşmeyi İmzalayan Davacı Şirketin, Sözleşmede Öngörülen Taahhüdünü Yerine Getirmesi İçin İhaleyi Yapan Kurum Tarafından Yazılı İkaz Edilmesine Rağmen Hukuken Kabul Edilebilir Mücbir Sebep Bulunmaksızın Taahhüdünü Yerine Getiremediği Açık Olduğundan Davacı Şirket Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020