Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10’uncu Maddesi Hükmünün Yalnızca Kamu İhale Kanunu'na Göre Yapılan İhaleler Bakımından Uygulanabileceği Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Mücbir Sebep Hâlinin Tarihinde Meydana Gelen Depremle Sınırlı Olmadığı, Tarihinde Meydana Gelen Depremden Sonra Yirmi Gün İçinde Yapılan Tarihli Başvurunun Süresi İçinde Yapılan Bir Başvuru Olarak Kabul Edilmesi Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Davacı Şirket Lehine Kırmataş Üretebilmek Amacıyla Mera Vasıflı Arazinin Tahsis Değişikliğine İlişkin Kararın İdare Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesinin, Doğal Afetler, Kanuni Grev, Genel Salgın Hastalık, Kısmi Veya Genel Seferberlik İlanı Hallerinden Hiçbirisine Girmediği, Madde Hükmünde Düzenlenen "Gerektiğinde Kurum Tarafından Belirlenecek Benzeri Haller" Düzenlemesine De Uymadığı Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Yüklenicinin Mücbir Sebep Başvurusu Yapmış Olmasının Sözleşmeye Esas Yükümlülüklerini Ortadan Kaldırmayacağı, Yüklenicinin Kusurundan İleri Gelmemiş İfa İmkansızlığının Tespiti Halinde Sözleşmede Öngörülen Gecikme Cezasının Uygulanmayacağı, Kamu İhale Kurumu Tarafından Mücbir Sebep Kararı Verilmeden Önce İdarece Gecikme Cezası Uygulamasına Yönelik Önceden Tesis Edilen İşlemler Açısından İse Yeniden İşlem Tesis Edilmesinin Uygun Olacağı Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurulu Kararı
09/04/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi Hükümlerine Göre İş Programında Meydana Gelen Bir Gecikme Nedeniyle Süre Uzatımı Verilebilmesi İçin Üç Şartın Birlikte Var Olmasının Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
09/04/2020
Davacının, Mücbir Sebep Gerekçesiyle Bulunduğu Süre Uzatımı Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali İle Teminat Mektuplarının Nakde Çevrilmesinin Ve İrat Kaydedilmesinin Engellenmesi İstemiyle Açtığı Davanın Adli Yargı Yerinde Çözümlenmesi Gerektiği Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
09/04/2020
Yüklenicinin İş Sahibinin Kusurlu Olarak Sözleşmeden Dönmesi Halinde İsteyebileceği Olumlu Zararın (Kâr Kaybının) Kesinti Yöntemine Göre Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Mücbir Sebepler Dışında İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediğinden Bahisle Davacı Hakkında Tesis Edilen Uyuşmazlığa Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Yapım İşlerinde Kesin Kabul İçin Öngörülen Tarihte Yüklenici Tarafından İdareye Kesin Kabulün Yapılması İçin Yazılı Olarak Talepte Bulunulmasında Gecikilmesi Halinde, İdare Tarafından Yükleniciye Önceden Bildirimde Bulunulmak Kaydıyla Kesin Kabul İşlemleri Yapılabileceği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
09/04/2020
Hizmet Alımlarında Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin 6098 Sayılı Kanunun 478’inci Maddesinde De İfade Edildiği Üzere “Teslim” Tarihi Olduğu, Burada Teslimden Kastın, Hizmetin İdarece Kabul Edildiği Tarih Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davada, Bk'nun 126/Iv. Maddesi Uyarınca Dava Konusu Alacağın 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu, Zamanaşımının Başlangıcının İse Eserin Teslimi, Yani Kesin Kabulün Yapıldığı Tarihi Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Fiyat Farkı Ödemesi Öngörülerek İhale Edilen İşlerde Fiyat Farkı Olarak Ödenecek Bedelin, Sözleşme Bedelinde Artış Meydana Gelmesi Halinde Bu Artış Tutarının % 6'sı Oranında Ek Kesin Teminat Alınmasının Öngörüldüğü, Kesin Teminat Ve Ek Kesin Teminatın, İdare Bakımından Bir Güvence Niteliği Taşıdığı Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
09/04/2020
Sözleşme Tasarısı'nda Ve Teknik Şartname'de Farklı Düzenlemelere Yer Verilmesinin Saydamlık İlkesine Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ekinde Yer Alan Tip Sözleşmenin 30’uncu Maddesi Uyarınca Hakedişten Kesinti Yapılmak Suretiyle İdare Hesabında Tutulan Tutarın, Yüklenici Tarafından Anılan Tip Sözleşme Maddesinde Belirtilen Şartlara Uygun Olarak Sunulacak Teminat Mektubu İle Değiştirilebileceği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
09/04/2020
Fiyat Farkının Yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesi Hükümlerine Aykırı Hesaplanıp Ödenmesinin, Sözleşme Ve Eki İhale Dokümanının Mevzuata Uygun Düzenlenmemiş Olmasından Kaynaklandığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
08/04/2020
İdarenin Takdir Yetkisini Kullanırken Ve İhalenin İptaline Dair Karar Alınırken Mevzuata Aykırı Hareket Edildiğine İlişkin Bir Tespit Yapılması Durumunda Dahi Bu Tespit Yetkisinin Kamu İhale Kurumu’nda Olup Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
08/04/2020
Birim Fiyatla Sağlanan Stok Malzemelerinin Teslim Edilmemesi Veya Bulundurulmaması Halinde, Sözleşmenin 16’ncı Maddesinde Bulunan Hükmün Uygulanması Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Sözleşme Kapsamında Yapım İşlerinin Yürütülmesi İle İlgili Olarak Her Türlü Vergi, Resim, Harç, vb. Giderlerin Sözleşme Bedeline Dahil Olduğu Belirtilmiş Olması Karşısında, Bunların Kurum Bütçesinden Karşılanamayacağı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Yaklaşık Maliyet Gizli Olduğu Ve İsteklilerce Bilinemeyeceği, Aynı Şekilde; Pursantajların Da Yüklenicinin Teklifinin Oluşturmasına Esas Bir Belge Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
08/04/2020
Yüklenici Tarafından Ödenmesi Gereken Yapı Ruhsatı Ücretinin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.