Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Yapım İşlerinde Kesin Kabul İçin Öngörülen Tarihte Yüklenici Tarafından İdareye Kesin Kabulün Yapılması İçin Yazılı Olarak Talepte Bulunulmasında Gecikilmesi Halinde, İdare Tarafından Yükleniciye Önceden Bildirimde Bulunulmak Kaydıyla Kesin Kabul İşlemleri Yapılabileceği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
09/04/2020
Hizmet Alımlarında Zamanaşımı Başlangıç Tarihinin 6098 Sayılı Kanunun 478’inci Maddesinde De İfade Edildiği Üzere “Teslim” Tarihi Olduğu, Burada Teslimden Kastın, Hizmetin İdarece Kabul Edildiği Tarih Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Davada, Bk'nun 126/Iv. Maddesi Uyarınca Dava Konusu Alacağın 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu, Zamanaşımının Başlangıcının İse Eserin Teslimi, Yani Kesin Kabulün Yapıldığı Tarihi Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
09/04/2020
Fiyat Farkı Ödemesi Öngörülerek İhale Edilen İşlerde Fiyat Farkı Olarak Ödenecek Bedelin, Sözleşme Bedelinde Artış Meydana Gelmesi Halinde Bu Artış Tutarının % 6'sı Oranında Ek Kesin Teminat Alınmasının Öngörüldüğü, Kesin Teminat Ve Ek Kesin Teminatın, İdare Bakımından Bir Güvence Niteliği Taşıdığı Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
09/04/2020
Sözleşme Tasarısı'nda Ve Teknik Şartname'de Farklı Düzenlemelere Yer Verilmesinin Saydamlık İlkesine Aykırı Olduğu Hakkında Danıştay Kararı
09/04/2020
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Ekinde Yer Alan Tip Sözleşmenin 30’uncu Maddesi Uyarınca Hakedişten Kesinti Yapılmak Suretiyle İdare Hesabında Tutulan Tutarın, Yüklenici Tarafından Anılan Tip Sözleşme Maddesinde Belirtilen Şartlara Uygun Olarak Sunulacak Teminat Mektubu İle Değiştirilebileceği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
09/04/2020
Fiyat Farkının Yürürlükteki Fiyat Farkı Kararnamesi Hükümlerine Aykırı Hesaplanıp Ödenmesinin, Sözleşme Ve Eki İhale Dokümanının Mevzuata Uygun Düzenlenmemiş Olmasından Kaynaklandığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
08/04/2020
İdarenin Takdir Yetkisini Kullanırken Ve İhalenin İptaline Dair Karar Alınırken Mevzuata Aykırı Hareket Edildiğine İlişkin Bir Tespit Yapılması Durumunda Dahi Bu Tespit Yetkisinin Kamu İhale Kurumu’nda Olup Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
08/04/2020
Birim Fiyatla Sağlanan Stok Malzemelerinin Teslim Edilmemesi Veya Bulundurulmaması Halinde, Sözleşmenin 16’ncı Maddesinde Bulunan Hükmün Uygulanması Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Sözleşme Kapsamında Yapım İşlerinin Yürütülmesi İle İlgili Olarak Her Türlü Vergi, Resim, Harç, vb. Giderlerin Sözleşme Bedeline Dahil Olduğu Belirtilmiş Olması Karşısında, Bunların Kurum Bütçesinden Karşılanamayacağı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Yaklaşık Maliyet Gizli Olduğu Ve İsteklilerce Bilinemeyeceği, Aynı Şekilde; Pursantajların Da Yüklenicinin Teklifinin Oluşturmasına Esas Bir Belge Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
08/04/2020
Yüklenici Tarafından Ödenmesi Gereken Yapı Ruhsatı Ücretinin Kurum Bütçesinden Ödenmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Tarafların, Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkların Tümünün Tahkim Yoluyla Çözümünü Kararlaştırdıktan Sonra, Sözleşme Belirtilen Durumlarda Başvuru Makamı İstanbul Mahkemeleri Demek Suretiyle Tahkim İradelerinin Mutlak Ve Kesin Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
08/04/2020
Süre Uzatım Kararının Yasal Dayanağının Olmaması Nedeniyle, İş Programının Revize Edilmesi Ve Fazladan Fiyat Farkı Ödenmesi Hususunda Da “Süre Uzatım Ve Ödenek Aktarma Komisyonu” Üyelerinin Sorumlu Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Yükleniciye 4735 Sayılı Kanuna Göre Mücbir Sebeplerle Veya Sözleşmenin İfasının Gecikmesine İdarenin Kusurunun Sebep Olduğu Durumlarda Süre Uzatımı Verilmesi Halinde, Fiyat Farkı Hesaplanacağı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
2013 Yılında Yayımlanan Kararnamede, Dokümanlarında Açık Düzenleme Yapılması Şartıyla, 4734 S. Kanunun 22’nci Maddesine Göre Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan İşlerde De Bu Kararnamelerin Uygulanmasına İzin Verildiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Karar
08/04/2020
Fiyat Farkının Ödenmesi Veya Kesilmesindeki Amacın İhale Tarihindeki Şartları İşin Süresi Boyunca Korumak Ve Böylece Değişen Maliyetler Karşısında Tarafların Zarara Uğramalarını Önlemek Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
08/04/2020
Fiyat Farkı Ödemesi Öngörülen İşlerde Sözleşme Bedelinde Artış Meydana Gelmesi Halinde Ek Kesin Teminat Alınması Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
07/04/2020
Sözleşme İmzalanmadan Önce İdareye Verilen Kesin Teminat Tutarının İhale Bedelinin % 6’sını Aşan Kısmının Ek Kesin Teminat Olarak Kabul Edilerek Ayrıca Bir Ek Kesin Teminat İstenmesine Gerek Bulunmadığı Hakkında Kamu İhale Kurul Kararı
07/04/2020
Kesin Teminatın İadesi Koşullarının Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesi, Sonucuna Göre Asıl Davanın Ve Birleşen Davada Teminat Mektubu İle İlgili Talebin Değerlendirilerek Karar Verilmesi Yargıtay Kararları
07/04/2020