Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
30/09/2020
Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ
30/09/2020
EKAP Adli Sicil Sorgulama Hizmeti Devreye Alındı
24/08/2020
EKAP Pazarlık Usulü Elektronik İhalede Fiyat Dışı Unsur Uygulaması Devreye Alındı
24/08/2020
İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2814)
05/08/2020
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Uluslararası Organizasyon ve Toplantıların Yürütülmesine Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2766)
15/07/2020
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2765)
15/07/2020
4735 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilecek Devirlerin Geçerlilik Şeklinin, Devredilecek Sözleşmenin İhale Dokümanında Öngörülen Geçerlilik Şekline Tabi Olduğuna, Devir İşleminden Dolayı 3 Yıllık Devir Yasağının Uygulanmayacağına, Devir Ve Fesihlerin Fiyat Dışı Unsur Puanlamasında Dikkate Alınmayacağına, Uzatılan Sürenin, İdarenin Süre Uzatımına İlişkin Onayının Yükleniciye Bildirildiği Tarihten İtibaren Hesaplanmasının Gerektiği Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
25/06/2020
4735 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü Maddesi Uyarınca Hazine Ve Maliye Bakanlığının Görüşü Alınarak İdare Tarafından Yükleniciye Süre Uzatımı Verilmesi Halinin, Tek Başına Fiyat Farkı Hesaplanması Sonucunu Doğurmayacağı Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
24/06/2020
4734 Sayılı Kanunun Geçici 4’üncü Maddesi Kapsamında Yapılan Başvurunun, Yüklenicinin Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerini Yerine Getirmesine Engel Olmadığı, Başvurunun Uygun Bulunması Durumunda İdarenin Başvurusu İle Yüklenicinin Yazılı Talebine İlişkin Onayı Arasında Geçen Sürede Kesilen Cezaların İade Edileceği, Yasaklamayı Gerektiren Fiil Ve Davranışın İdarenin Onaylamama İşleminin Tesis Edildiği Tarihte Tespit Edilmiş Olacağı, Maddenin Yürürlük Tarihinden Önce Kesilen Cezaların İade Edilemeyeceği Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
23/06/2020
Sözleşmenin İmzalanması İle Tamamlanan Süreçte İdarece Tesis Edilen İşlemlerin İvedi Yargılama Usulüne Tâbi İhale İşlemleri Olduğunun Kabulü Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
22/06/2020
Taraflar Arasında Usulüne Uygun Sözleşme İlişkisi Bulunmasa Da İş Sahibinin, Kamu Kurumunca İşin Yaptırılması Ve Yapılan İşin İş Sahibinin Yararına Olması Halinde Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Bedelini İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
21/06/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41’inci Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin, Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı
20/06/2020
Davacının, Davalı Nezdinde Çalışan İşçi Tarafından Açılan Dava Sebebiyle Ödediği İşçilik Alacaklarını Taraflar Arasındaki Hizmet Alım Sözleşmesine İstinaden Rücu Hakkının Bulunduğu Hakkında Yargıtay Kararı
19/06/2020
İş Verene Hazinece Sağlanan Ek Bir Katkı Niteliğindeki %5'lik Hazine Yardımının Hakedişlerden Kesilmesi Ya Da İade Yoluyla İdarece Tahsil Edilmesinin Yasal Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
18/06/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41’inci Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/06/2020
Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 Ve 41. Maddelerine Uygun Biçimde İhtirazi Kayıt Konulmaksızın İmzalanan Hakedişin, Yüklenici Aleyhine Kesinleşeceği Hakkında Yargıtay Kararı
16/06/2020
İhale Makamı Olan Kamu Kurumunun, Her Hak Ediş Dönemine İlişkin Son Üç Aylık Ücretten Sorumluluğu, Yasadan Doğan Bir Sorumluluktur. İşverenle İhale Makamının Birlikte Dava Edilmesi Durumunda, Müştereken Müteselsilen Sorumluluğa Dair Karar Verilmelidir. İhale Makamının Tek Başına Dava Edildiği Durumlarda, İşçinin Mükerrer Yararlanmasını Önlemek İçin İşverence Sözü Edilen Ücretlerin Ödenip Ödenmediği Araştırılmalıdır Yargıtay Kararı
15/06/2020
Davanın Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı, Bk'nın 126/Iv. Maddesi Uyarınca Dava Konusu Alacağın 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu, Zamanaşımının Başlangıcının İse Eserin Teslimi, Yani Kesin Kabulün Yapıldığı 12.09.2007 Tarihi Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
14/06/2020
Fesihte Tarafların Ortak Kusurlu Olması Halinde, Yukarıdaki Açıklamalar Uyarınca Yüklenicinin İrad Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelleri İle Nakdi Teminatlarını Ve Varsa Ödenmeyen Hakediş Alacaklarını Talep Edebileceği, Kâr Kaybını İse Talep Edemeyeceği, İş Sahibi İdarenin İse Yapılan İmalâtlardaki Ayıpların Giderilme Bedelleri İle Nefaset Farklarını Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
13/06/2020
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.