Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

İhale Makamı Olan Kamu Kurumunun, Her Hak Ediş Dönemine İlişkin Son Üç Aylık Ücretten Sorumluluğu, Yasadan Doğan Bir Sorumluluktur. İşverenle İhale Makamının Birlikte Dava Edilmesi Durumunda, Müştereken Müteselsilen Sorumluluğa Dair Karar Verilmelidir. İhale Makamının Tek Başına Dava Edildiği Durumlarda, İşçinin Mükerrer Yararlanmasını Önlemek İçin İşverence Sözü Edilen Ücretlerin Ödenip Ödenmediği Araştırılmalıdır Yargıtay Kararı
15/06/2020
Davanın Eser Sözleşmesinden Kaynaklandığı, Bk'nın 126/Iv. Maddesi Uyarınca Dava Konusu Alacağın 5 Yıllık Zamanaşımı Süresine Tabi Olduğu, Zamanaşımının Başlangıcının İse Eserin Teslimi, Yani Kesin Kabulün Yapıldığı 12.09.2007 Tarihi Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
14/06/2020
Fesihte Tarafların Ortak Kusurlu Olması Halinde, Yukarıdaki Açıklamalar Uyarınca Yüklenicinin İrad Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelleri İle Nakdi Teminatlarını Ve Varsa Ödenmeyen Hakediş Alacaklarını Talep Edebileceği, Kâr Kaybını İse Talep Edemeyeceği, İş Sahibi İdarenin İse Yapılan İmalâtlardaki Ayıpların Giderilme Bedelleri İle Nefaset Farklarını Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
13/06/2020
Kamu İhale Kanunu Ya Da Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na Göre Yapılmış Bir Sözleşme Bulunmasa Dahi Kamu Kurumunun Gerçek Ya Da Tüzel Kişiye Herhangi Bir İş Yaptırması Ve Bu İşin Yararına Olması Halinde İşi Yapan Kimsenin Eldeki Davanın Açıldığı Tarihte Yürürlükte Bulunan 818 Sayılı Bk'nın 410 Ve Devamı Maddeleri Uyarınca Yaptığı İşin Bedelini Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
12/06/2020
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na Uygun Prosedür Yürütülmeksizin Bir Kamu Kuruluşunun, Gerçek Veya Tüzel Kişiye Herhangi Bir İş Veya İmalâtı Yaptırmış Olup Bu İmalâtın Kamu Kurumu Yararına Olması Halinde Vekâletsiz İş Görme Hükümleri Uyarınca Bedelinin, 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 410 Ve Devamı İle 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 526 Ve Devamı Maddeleri Gereğince Yapıldığı Yıl Mahalli Piyasa Rayiçleriyle Ve Bk'nun 125 İle Tbk'nun 146’ncı Maddesindeki 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçerisinde Talep Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
11/06/2020
Hakim Maddi Vakıalarla Bağlı İse De, Dayanılan Kanun Hükümleri Ve Hukuki Tavsifle Bağlı Olmadığından Ve Türk Kanunlarını Re’sen Uygulama İlkesi Uyarınca Sözleşme Dışı İşin Yapıldığı Yıl İtibariyle Yürürlükte Bulunan Mülga 818 Sayılı Bk'nun 410 Ve Devamı Maddelerinde Düzenlenen Vekâletsiz İş Görme Hükümlerinin Değerlendirilmesinin Ve Bu Doğrultuda İnceleme Ve Araştırma Yapılmasının, Yapılan İmalâtların İş Sahibinin Belediye Olup Olmadığının Araştırılmasının Ve Ayrıca İş Sahibinin Yararına Olup Olmadığının Araştırılmasının Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
10/06/2020
Mahkemece Araç Tamir Ve Bakımı Konusunda Uzman Teknik Bilirkişiden, Davacı Tarafça Yapıldığı Kanıtlanan Bakım Ve Onarım İşleri İle Verdiği Yedek Parçaların Davalı ... Yararına Olup Olmadığı, Yararına İse Bunların Yapıldığı 2008 Ve 2009 Yılları İtibarıyla Mahalli Piyasa Rayiçleri İle Bedeli Konusunda, Rayiç Bedel İçerisinde Yüklenici Kârı İle Kdv Olacağından Ayrıca Bunlar Eklenmeksizin Gerekçeli Ve Denetime Elverişli Rapor Alınıp Değerlendirilerek Ve Davadan Önce Temerrüt İhtarı Bulunmadığı Da Gözetilerek Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
09/06/2020
Vekaletsiz İş Görme Hükümlerine Göre Hesaplama Yapılırken Öncelikle Yapılan İşlerin İş Sahibi İdarenin Yararına Olup Olmadığı Bilirkişilerce Belirleneceği Ve Yalnızca İdarenin Yararına Olan İşlerin Bedeli İşin Yapıldığı Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçlerine Göre Hesaplanacağı, İdarenin Yararına Olmayan İşler İçin Bir Bedel Hesabı Yapılmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
08/06/2020
Muhasebe Yetkilisinin, Ödeme Aşamasında Ödeme Emri Ve Eki Belgeler Üzerinde Hak Sahibinin Kimliğine İlişkin Bilgileri Kontrol Etmekle Yükümlü Olduğu Ve Ancak Hak Sahibi Olan Kişiye Ödeme Yapabileceği Hakkında Sayıştay Kararı
07/06/2020
Verilen Süre Uzatımının Mevzuata Uygun Olup Olmadığı Hususu İle İlgili Olmayıp Verilen Toplam 35 Günlük Süreye İlişkin Cezalı Çalışma Tutarının Yükleniciden Tahsil Edilmemesi Olduğundan Bu Noktada Üst Yöneticinin Sorumluluğunu Gündeme Getirmenin Yerinde Olmayacağı Hakkında Sayıştay Kararı
06/06/2020
Sözleşmenin Fesih Nedeni İse Projelerin Kusurlu Olması, Önemli Oranda Değişikliğe Gidilmesi Gerektiğinin İdare Tarafından Tespit Edilmesi Ve Söz Konusu Projenin Başka Bir Alanda Kullanılabilirliğinin Belgelendirilmemiş Olması Karşısında, İlgili Firmaya Herhangi Bir Yaptırım Uygulanmamış Olmasından Dolayı Kamu Zararı Oluştuğu Hakkında Sayıştay Kararı
05/06/2020
Yapı Ve Yapıyı Oluşturan Makine, Ekipman Ve Tesisatın İşler Halde Ve Kullanıma Hazır Biçimde Bulunmasını Sağlamaya Dönük Periyodik Bakım Hizmetleri Ve Gerektirmesi Durumunda Malzeme/Parça Değişimi Yapılmasının Ve Bunlara İlişkin Giderlerin Bakım Yükümlülüğü Kapsamında Yükleniciye Ait Olduğu Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
04/06/2020
Asıl Sözleşmenin Borçlusu Konumunda Olan İş Ortaklığı Ortağı İle Bu Borcun Bir Kısmının Yerine Getirilmesi Amacıyla “Alt Yüklenici” Sözleşmesi Kurulamayacağı Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı
03/06/2020
Yapının Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun Olarak Yapılmaması Hali İle Benzeri Nedenlerle Ortaya Çıkan Zarar Ve Ziyan İfadesinden; Yapılan İşlerin, Sözleşme Ve Eklerinde Yer Alan Nitelikleri Taşımaması, Kamu Yetkili Organlarınca Belirlenen Ve Yayımlanan Standartlara, İmar Ve Yapı Mevzuatına Uygunsuzluğunun Anlaşılması Gerektiği Hakkında Sayıştay Kararı
02/06/2020
Somut Bir Tespit Yapılmadan On Beş Yıllık Süre İçerisinde Ortaya Çıkan Her Türlü Aşınma, Eskime Ve Bozulmalardan Yükleniciyi Sorumlu Tutmanın Hakkaniyete Aykırı Olacağı Hakkında Sayıştay Kararı
01/06/2020
İmzalanan Sözleşme Sonrası Edimin İfası Sırasında Eksik Ve Kusurlu İmalat Yapıldığı Halde İşin Kabul Edildiği Şeklindeki İsnadın Sübutu Halinde Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği Hakkında Yargıtay Kararı
31/05/2020
Kamu Görevlileri Hakkında Tck'nunn 204/2 Maddesinde Tanımlanan Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği Suçundan Kamu Davası Açılmış Olması Ve Suçların Sübutu Halinde Sanıkların Eylemlerinin Özgü Suçun Niteliği Gereği Bu Suça Azmettirme Ya Da Yardım Etme Olarak Değerlendirilmesinin, Bu Durumda Da Bu Suça İlişkin Delillerin Takdir Ve Tartışmasının, Davaya Bakmanın 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12’nci Maddesi Uyarınca Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi Kapsamında Bulunduğu Ve Görevsizlik Kararı Verilmesi Gerektiği Gözetilmeden, Yetersiz Bilirkişi Raporuna Dayanılarak Eksik İnceleme İle Yazılı Şekilde Hükümler Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
30/05/2020
Ödeme Tarihinde İşin Gerçekleştirilen Kısmı İçin Diğer Sanık ...'In Yetkilisi Olduğu Yüklenici Firmaya 217.587 Tl Ödenmesi Gerekirken, 260.000 TL Ödeme Yapmak Suretiyle Kamu Zararına Neden Olarak İcrai Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu İşlediği, İhaleye Konu İş Tamamlanmış Gibi Fatura Düzenleyip Yetkilisi Olduğu Firma Lehine Fazla Ödeme Yapılmasını Sağlayan Sanık ...'In İse Özgü Suç Niteliğinde Olan Ve Ancak Kamu Görevlisi Tarafından İşlenebilen Diğer Sanığın Eylemine Tck'nun 40/2. Maddesi Uyarınca Azmettiren Olarak Katıldığı Ve Bu Hususun Tüm Dosya Kapsamı Uyarınca Sabit Olduğu Nazara Alınarak Mahkumiyetlerine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
29/05/2020
Kamyon Kasasında İhale Şartlarına Uygun Olmayan 3.380 Kg Demir Çubuk Bulunduğunun Anlaşılması Karşısında, Sanıkların İştirak Halinde Gerçekleşen Eylemlerinin Tck'nun 236/1, 2-A, B Maddelerinde Yaptırım Altına Alınmış Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
28/05/2020
Bahsi Geçen Yakıtın Tanklarda Uzun Süre Beklemesi Neticesinde Niteliğinin Ve Özelliklerinin Değişip Değişmeyeceği, Raporlarda Belirtildiği Üzere Yoğunluk, Vizkozite Akma Noktası Ve Kükürt Parametrelerinin Ts 2177 Fuel Oil No.4 Kalorifer Yakıtı Sınır Değerlerine Aykırı Hale Gelip Gelmeyeceği Hususunda Bilirkişiden Rapor Alınmasından Sonra Hasıl Olacak Sonuca Göre Sanığın Hukuki Durumunun Tayin Ve Takdiri Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
27/05/2020
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.