Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

İdare Zararı Olan 16.112,76 Tl'nin Dava Tarihinden İtibaren İşleyecek Ticari Faizi İle Birlikte Ve Yargılama Giderleri İle Vekalet Ücretinin Davalılardan Müştereken Ve Müteselsilen Tahsili Hakkında Yargıtay Kararı
26/05/2020
Numunelerin Alındığı Depolarda Önceden Kalan Kömür Bulunup Bulunmadığı Da Araştırılarak, Numunelerin Usulüne Uygun Şekilde Alınıp Alınmadığının Belirlenmesi Ve Analiz Raporları Arasındaki Çelişkileri Giderecek Şekilde Rapor Alınması Sonrasında Hukuki Durumunun Takdir Ve Tayini Gerekirken, Eksik Araştırma İle Yazılı Şekilde Beraatine Karar Verilmesinin Kanuna Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
25/05/2020
Mahkemece İflasın Ertelenmesine Karar Verildiği Ve Şirkete Bu Sebeple Kayyum Atandığı Nedeniyle Taahhüdünü Yerine Getiremediği Hususları Gözetilmeksizin Ve İlgilinin Fiil Ve Davranışının Özelliği Dikkate Alınmaksızın Kanunda Öngörülen İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Üst Sınırdan Verilmesi Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Mevzuata Ve Eylemle Ceza Arasındaki Ölçülülük Ve Hakkaniyet İlkeleri Yönünden Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
24/05/2020
Davacının Ödediği Tazminat İle Yalnızca Fiziksel Zararın Giderebileceği, Yüklenicinin Kusurlu Olarak 200 Yıllık Revzenin Onarılamayacak Şekilde Parçalanmasına Sebebiyet Vermesi Sonucunda Tarihi Bir Mirasın Yok Olduğu Dikkate Alındığında, Meydana Gelen Manevi Zararın Telâfi Edilemeyeceği, Davacının Sübut Bulan Fiili Nedeniyle İhalelere Katılmaktan Bir Yıl Süre İle Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
23/05/2020
Aralarında Diş Hekiminin De Bulunduğu Bilirkişi Kurulu Tarafından Aylık Ortalama Rpt'nin Yüksek Olmasının Bilimsel Olarak Kabul Edilemeyeceğinin Rapor Edildiği, Bu Hususun "Sözleşme Konusu İşin Yapılması Veya Teslimi Sırasında Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yapmak" Kapsamında Yer Alan Yasaklama Sebepleri Arasında Değerlendirilebileceği Hakkında Danıştay Kararı
22/05/2020
Davalı İdare Tarafından İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya Yönelik İşlemin Müsteşar Tarafından Tesis Edilmesine İmkan Sağlayan Yazılı Yetki Devri Sunulmadığı Anlaşıldığından, Müsteşar Tarafından İmzalanmak Suretiyle Tesis Edilen İhaleden Yasaklama İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
21/05/2020
Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanan Yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti. İle Birlikte Bu Firmanın Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olan İ.K. Ve … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'Nin Varsa Ortak Olduğu (Bir Şahıs Şirketinde Ortak Olması Hâlinde Bu Şahıs Şirketi Hakkında, Sermaye Şirketinde Ortak Olması Hâlinde İse Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip Olmaları Kaydıyla Bu Sermaye Şirketi Hakkında) Şirketler Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanabileceğinden, Yüklenici … Yapı İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.'Nin Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olan İ.K.’Nın Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Ortağı Olduğu … İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Hakkında Yasaklama Kararı Uygulanamayacağından Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Hukukî İsabet Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
20/05/2020
İdare Mahkemesince, Yasak Fiil Ve Davranışlardan Hangisini İşlendiğinin Net Olarak Ortaya Konulmadığı, İhlal Edilen Bentlerin Belirtilmediği, Ceza Süresinin De Hukuka Aykırı Olarak, Gerekçesiz Bir Şekilde Takdir Yetkisi Kullanılmak Suretiyle Üst Sınır Üzerinden Uygulandığı Gerekçesiyle Dava Konusu İşlemin İptaline Karar Verilmesinde Hukuki İsabet Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
19/05/2020
Hizmet Binası Onarım İşini Sözleşme Şartlarına Göre Tam Ve Zamanında Teslim Etmediği, Bir Kısım İmalatlarda, Sözleşme Ve Eki İhale Dokümanlarında Belirtilen Nitelikteki Malzemeleri Kullanmadığı Anlaşıldığından, Davacının İki Yıl Süreyle Bütün Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
18/05/2020
Kamu İhale Kurumu İdarelere E-Şikayet Başvurusu Düzenlenmesini Devreye Almıştır
18/05/2020
Kendisine Bildirilen Sipariş Süresi İçerisinde Mal Teslimi Yapmayan Ve Verilen Ek Süre İçerisinde Teslim Ettiği Malların İki Kaleminin Teknik Şartnameye Ve Kabulü Yapılan Numuneye Uygun Olmadığı Da Tespit Olunan Davacı Şirketin, Kamu İhalelerine Katılmaktan Bir Yıl Süreyle Yasaklanmasına İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
17/05/2020
Şartnamede Kıstas Değer Aralığı Bulunmaması Nedeniyle Davacı Tarafından Teslim Edilen İhale Konusu Ürünlerin Şartname Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olup Olmadığının Tespiti Mümkün Olmadığından, Teslim Edilen Parkaların Kabul Edilmemesi Sonucunda Davacının Sözleşmeden Doğan Taahhüdü Yerine Getirmediğinden Bahisle Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
16/05/2020
Davacı Şirkete Tanınan Sürenin Henüz Dolmamış Olduğu Göz Önüne Alındığında; İşin 20 Günlük Süre İçerisinde Tamamlamadığı Gerekçe Gösterilerek Davacının (1) Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına Karar Verilmesine İlişkin Davalı İdare İşleminde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
15/05/2020
Davacının Teknik Şartnamede Özellikleri Açıkça Belirlenen Maldan Farklı Bir Mal Teslim Ettiği Ve Söz Konusu Sözleşmedeki Taahhüdünü Yerine Getirmemesinin Mücbir Sebepten Kaynaklanmadığı, Davacının, 4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinin (F) Fıkrası Hükmünün İhlâli Nedeniyle Aynı Kanun'un 26’ncı Maddesine Göre Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
14/05/2020
Davacının Uhdesinde Kalan Ve Teslimini Gerçekleştirdiği İhale Konusu Malın Garanti Bakım Ve Onarımının Da Sözleşmeye Dair Bir Yükümlülük Olduğu Ve Davacının İdari Sözleşmede Yer Alan Bu Taahhüdünü Yapılan İhtara Karşın, Cihazlardan 31 Adetine İlişkin Olarak Hukuken Geçerli Olacak Mücbir Bir Sebep Ortaya Koymaksızın, Zamanında Yerine Getirmediği Anlaşıldığından, Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
13/05/2020
İdare Mahkemelerinin Hangi Davalar Hakkında Verdikleri Kararların Temyiz Edilebileceği 2577 Sayılı Kanun'un 46’^Ncı Maddesinde Tahdidî Olarak Sayılmış Olup, Davacının, Ortağı Olduğu Şirketin 4735 Sayılı Kanun'un 25/F Maddesinde Yer Alan Yasak Fiil Ve Davranışlarda Bulunduğunun Tespit Edilmesi Üzerine 1 Yıl Süreyle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Bu Kapsamda Değerlendirilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı
11/05/2020
Dava Konusu İş Kapsamında Eksik Ve Ayıplı Bazı İmalatların Yapıldığı Anlaşıldığından, Davacı Şirket Hakkında Tesis Edilen Dava Konusu İşlem Hukuka Uygun Olduğundan, Davanın Reddine İlişkin Mahkeme Kararında Sonucu İtibarıyla Hukukî İsabetsizlik Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
10/05/2020
Davacı şirketin, ihale sürecinde eksik ve kusurlu imalatlar yaparak kamuyu zarara uğrattığının somut olarak ortaya konulamadığı, işleme dayanak olarak gösterilen raporların ise, bu durumun aksini ispata yarayan tespitleri içermediği dikkate alındığında, dava konusu yasaklama isteminde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında Danıştay Kararı
09/05/2020
İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Sabit Olan Davacı Şirketin Bir Yıl Süreyle Tüm Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
08/05/2020
Sahte Belgeye Dayanılarak Verilen Teklif Üzerine Yapılan İhalenin İptali İle İhale Sonrası Bağıtlanan Sözleşmenin Feshedilerek, Davacının Teminatının Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
07/05/2020
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.