Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Davacı Firma Hakkında 4735 Sayılı Kanun'un 25’inci Maddesinde Belirtilen "Mücbir Sebepler Dışında, İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmemek" Fiilinin Subuta Erdiği Anlaşıldığından, Davacı Firmalar Hakkında Bir Yıl Süre İhalelerden Yasaklama Kararı Verilmesi İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
04/05/2020
Davacı Şirketin Uhdesinde Kalan İhalede Davalı İdareye Teslim Ettiği Cihazların Yapılan Muayenesinde Cihazlarda Eksiklik Tespit Edildiği, Eksikliklerin Giderilmesi İçin Verilen Sürede Bahsedilen Eksikliklerin Giderilmediği Anlaşıldığından, Şirketin Sözleşmesinin Feshedilerek Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
03/05/2020
Elisa Testi Cihazının Valfine Giden Dört Adet Vubing Bağlantı Noktasından Bir Adedinin Plastik Rakorunun Erkek Vidalı Tarafının Kopmuş Olduğunun Belirtilmesi, Ayrıca Keşif Tarihi İle Davalı İdarece Yapılan Muayeneler Arasında Uzun Bir Sürenin Geçmiş Olması Karşısında, Belirtilen Durumlar Dikkate Alınarak Dosyada Bulunan Bilgi Ve Belgelerle, Sunulan Hukukî Deliller Değerlendirilmek Suretiyle Bir Karar Verilmesi Gerekirken, İdarece Yapılan Muayeneler İle Keşif Tarihi Arasındaki Sürenin Yaratabileceği Sakıncalar Da Dikkate Alınmaksızın Bilirkişi İncelemesi Yaptırılarak Ve Düzenlenen Rapor Esas Alınarak Karar Verilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
03/05/2020
Cihazların Teknik Şartnameye Uygun Olmadığı İleri Sürülen Özelliklerinin Bilimsel Anlamda Tartışmaya Açık Konular Olduğu, Bu Cihazlarda Aranan Teknik Özelliklerin, İlgili Şartnamede, Farklı Yorumlamalara Yol Açmayacak Şekilde Açık Ve Anlaşılır Olarak Yazılmadığı, Dolayısıyla Cihazların Teknik Şartnamedeki Özellikleri Taşımadığından Bahisle, Davacı Şirketin, Bir Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanmasında Hukuka Ve Hakkaniyete Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
02/05/2020
Sözleşme Konusu Ürünlerin İlk Fonksiyon Test Raporu Sonuçları Üzerine Verilen Komisyon Kararında Yer Alan Üyelerden Birinin, Söz Konusu Analiz Ve Komisyon Kararına Yapılan İtiraz Üzerine Oluşan İkinci Muayene Ve Kabul Komisyonunda Da Yer Aldığının Anlaşılması Nedeniyle Bu Hususun Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te Yer Alan Usule Aykırı Olması, Dolayısıyla Davacı Şirketin Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediği Gerekçesiyle Tesis Edilen İşlemin Dayanağı Olan Hazırlık İşlemlerinde Önemli Derecede Usulü Eksikliğin Olması Nedeniyle, Şekil Yönünden Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
02/05/2020
Her İhalede Alınan Malzemelerin O İhaleye İlişkin Teknik Ve İdari Şartnamesindeki Koşulların Farklı Olduğu Dikkate Alındığında, Anılan İddialar Yerinde Bulunmadığı, Davacının Diğer İddialarının Da, Dava Konusu Edilen İşlemi Sakatlayıcı Nitelikte Olmadığı Hakkında Danıştay Kararı
01/05/2020
Toprak İşleme Kısmını Tamamlamayarak Taahhüdünü İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmediği Anlaşılan Davacı Şirket Hakkında 4735 Sayılı Kanunun 26’ncı Maddesi Uyarına Tesis Edilen İşlemde Hukuka Ve Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
01/05/2020
Kanunda Öngörülen İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Üst Sınırdan Verilmesi Yönünde Tesis Edilen Dava Konusu İşlemde Bu Yönüyle Mevzuata Ve Eylemle Ceza Arasındaki Ölçülülük Ve Hakkaniyet İlkeleri Yönünden Hukuka Uyarlık Görülmediği Hakkında Danıştay Kararı
30/04/2020
Taahhüdünü Sözleşme Ve Şartname Hükümlerine Uygun Olarak Yerine Getirmediği Açık Olan Davacı Şirketin Bir Yıl Süreyle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Uyuşmazlığa Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
30/04/2020
İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2483)
30/04/2020
Davalı İdarece Münferit Tarihlerde Yapılan Muayeneler Sonucu Tanzim Edilen Fonksiyon Test Raporlarıyla Tespit Edildiğinden, İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmeyen Davacı Şirketin Bir Yıl Süre İle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
29/04/2020
Davacı Şirketin Verilen Ek Sürelere Rağmen Sözleşmedeki İşi Süresinde Bitirmediği Anlaşıldığından, Anılan Yasal Düzenleme Uyarınca Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
29/04/2020
Kamu Gücüne Dayanılarak Ve Tek Yanlı Olarak Tesis Edilen Sözleşmenin Feshine İlişkin İşlem Nedeniyle Doğan Uyuşmazlığın İdari Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği Hakkında Danıştay Kararı
28/04/2020
Bilirkişi Raporunda Da Varlığı Kabul Edilen Renk Farkının 4-5 Seviyesinden Düşük Olmadığının Saptanmadığı Sürece, Davacı Tarafından Teslim Edilen Yeşil Ketenin Teknik Şartnameye Ve İhale Dokümanı İle Sözleşme Hükümlerine Uygun Olduğundan Söz Edilemeyeceği Hakkında Danıştay Kararı
28/04/2020
Kesinleşen Danıştay Kararı İle Davacı Şirketin Sözleşmenin Feshinde Haksız Olduğu Belirlendiğinden, Bu Kararın Taraflar Açısından Kuvvetli Delil Teşkil Ettiği Hakkında Yargıtay Kararı
27/04/2020
Menfi Zararın, Hüküm İfade Ettiğine Veya İn'ikad Edeceğine İtimat Edilen Bir Akdin Hüküm İfade Etmemesi Veya İn'ikad Etmemesi Yüzünden Bu İtimadın Boşa Çıkması Nedeniyle Uğranılan Zarar Olduğu, Hakkında Yargıtay Kararı
27/04/2020
İş Sahibinin, İşin Tamamı İle %80'i Arasında Kalan Kısmındaki İşi Yaptırmaktan, Herhangi Bir Bedel, Kâr Kaybı Ya Da Tazminat Ödemeksizin Vazgeçebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle, Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Fesihte, Teminatı İrat Kaydetmekte Ve Para Cezası Uygulayıp Bu Miktarı Yüklenici Hakedişinden Kesinti Yapmakta Haklı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Kesin Teminatın Gelir Kaydedilebilmesi İçin Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunmasının Yeterli Olduüu, Ayrıca Bu Fiil Ve Davranıştan Ötürü Mahkum Olması Şartının Aranmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadığından Ve Olumlu Zararın Fesih Durumunda Da Ödeneceği Belirtilmediğinden, Olumlu Zararın İstenemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.