Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Sözleşmeye Aykırı Davranış Nedeniyle, Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Fesihte, Teminatı İrat Kaydetmekte Ve Para Cezası Uygulayıp Bu Miktarı Yüklenici Hakedişinden Kesinti Yapmakta Haklı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Kesin Teminatın Gelir Kaydedilebilmesi İçin Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil Ve Davranışta Bulunmasının Yeterli Olduüu, Ayrıca Bu Fiil Ve Davranıştan Ötürü Mahkum Olması Şartının Aranmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
Sözleşmede Aksine Hüküm Bulunmadığından Ve Olumlu Zararın Fesih Durumunda Da Ödeneceği Belirtilmediğinden, Olumlu Zararın İstenemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı
26/04/2020
İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılmak Suretiyle, Saptanacak Temerrüt Tarihinden İtibaren Avans Faizinin Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Sözleşmenin, Fesih Sebepli Sona Erme Haline İlişkin Sonlandırılmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Yüklenicinin, Hakediş Raporunun İmzalanmasından Sonra Tahakkuk İşlemi Yapılıncaya Kadar, Yetkililer Tarafından Hakediş Raporunda Yapılabilecek Düzeltmelere Bir İtirazı Olursa Hakedişin Kendisine Ödendiği Tarihten Başlamak Üzere En Çok On Gün İçinde Bu İtirazını Dilekçe İle İdareye Bildirmek Zorunda Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Yüklenicinin Kârına Karşılık Sözleşme Bedelinin %80'i İle Sözleşme Fiyatlarıyla Yaptığı İşin Tutarı Arasındaki Farkın %5'inin Verilebilmesi İçin İşin Tamamlanmış, Ancak Tamamlanan İşin Bedelinin Sözleşme Bedelinin %80'inden Daha Az Olması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
25/04/2020
Mahkemece, Aralarında Kesin Hesap Uzmanı Ve İnşaat Mühendisinden Oluşturulacak Bilirkişi Heyetinden Alınacak Rapor İle Yapım İşleri Genel Şartnamesi İlgili Hükümleri Doğrultusunda Değerlendirmeyle, Maddi Hata Olup Olmadığı Konusunda Araştırma Yapılması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
Eser Sözleşmesi İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklarda Faizin Borcun İfa Edileceği Günün Taraflarca Kesin Olarak Kararlaştırılması Halinde O Tarihten (Kesin Vadeden), Aksi Halde Davalı Borçlunun Yöntemine Uygun İhtarla Temerrüde Düşürüldüğü Tarihten Başlatılacağı, Kesin Vade Veya İhtar Yoksa Temerrüdün Dava Tarihinde Oluştuğu Kabul Edilerek Faiz Dava Tarihinden Başlatılacağı, Ancak Dava Açılması Yalnızca Davada Talep Edilen Miktar Yönünden Temerrüt Oluşturacağı, Saklı Tutulan Fazla Haklar Yönünden Temerrüt Oluşmayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
Mahkemece, İlave İşin Sözleşmenin Hangi Kısmıyla İlgili Olduğu Kesin Biçimde Saptanmasının, Birim Fiyatlı İşler Nedeniyle İlave İşlerin Bedelinin Ödenmesi İstenmekte İse, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 21 Ve 22’nin Maddedeki Yöntemler Gözetilerek İlave İş Bedeli Hesaplattırılmak Suretiyle Fazla İş Bedelinin İlave Edilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
İhtilâfsız Olan Ödemenin Mahsubuyla, Kalan Miktara İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Araştırılmak Suretiyle Saptanacak Temerrüt Tarihinden İtibaren Faizin Hesaplattırılıp Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
24/04/2020
Akdi Haklı Olarak Fesheden Ve Kalan İşi İkinci Defa İhale Eden İş Sahibinin, Sözleşmesinde Bu Konuda Açık Bir Hüküm Bulunmadıkça Sözleşmeye Konu İlk İhale İle İkinci İhale Arasındaki Farkı Değil, Yüklenici Teklifine En Yakın Teklif (Yok İse Olması Gereken Teklif Fiyatı Hesaplatılarak) İle Fesihten İtibaren Makul Sürede İhale Edilmesi Sonucunda Ve İlk Sözleşmeyle Aynı Koşullarda Yapılacak Sözleşme Fiyatı Arasındaki Farkı İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
23/04/2020
Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmâl İhalesinin İlk İhalenin Ayni Şartları Çerçevesinde Yapılmadığı Durumda, Yargıtay Uygulamaları Işığında "Kaçırılan Fırsat İlkesi" Gözetilerek Davacı İdare İle Davalı Arasında İmzalanan 1. İhalede Davalıdan Sonra En İyi Teklifi Veren Firmanın Teklifi İle 2. İhaledeki Fiyat Arasındaki Farkı İle İşçi Kiralama Bedelinin Dikkate Alınması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
23/04/2020
Gelir Kaydedilen Teminatların Yüklenicinin Borcuna Mahsup Edilmeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı
23/04/2020
Sözleşmede Eksik Bir İş Yaptırılması Söz Konusu Olmadığından, 4735 Sayılı Kanunun 24’üncü Maddesinin Son Fıkrasının Somut Olayda Uygulanmasının Ve Buna Göre Tazminat İstenmesinin Mümkün Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
23/04/2020
Mahkemece, Alacağın Hangi Faturalara Dayalı Olduğu Açıklattırılarak Taraflar Arasındaki Sözleşme Ve Genel Şartname Uyarınca Dava Tarihi İtibariyle Davalının Ödemede Gecikip Gecikmediğinin Araştırılmasının Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
Yeni İhaleden Doğan Zararlarını Talep Edildiği Davada İkmal İhalesinin İlk İhalenin Aynı Şartları Çerçevesinde Yapılmadığı Durumda, Bilirkişi İncelemesi Marifetiyle Aynı Şartlarda Yapılacak İhaleye Göre Varsa Zararın Belirlenmesinin Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
Tarafların Fesihte Ortak Kusurlu Olmaları Halinde Teminatın İrad Kaydedilmesinin Mümkün Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi Olmadığından, Böyle Bir Durumda Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Tahsil Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
22/04/2020
4735 Sayılı Kanunun 22/2. Maddesi Uyarınca; Sözleşmenin Haklı Nedenlerle Feshi Halinde Kesin Teminat Mektubu Ve Varsa Ek Kesin Teminatların Alındığı Tarihten Gelir Kaydedileceği Tarihe Kadar Güncelleneceği Ve Güncellenen Tutar İle Kesin Teminat Tutarı Yükleniciden Tahsil Edileceğinden, Bilirkişiden Rapor Alınarak Davacının Talep Etmekte Haklı Olduğu Güncellenen Tutar Belirlenerek Sonucuna Göre Talebin Hüküm Altına Alınması Gerekirken Yazılı Şekilde Güncellemeye İlişkin Talebin Reddinin, Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
21/04/2020