Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

Alacaklının Alacağının Tümünü Veya Bir Bölümünü Alamazsa, Borçlunun Kendisine Hiç Bir Kusurun Yüklenemeyeceğini Kanıtlamadıkça Bundan Doğan Zararı Ödemek Zorunda Olduğu, İş Sahibinin Fesihte Kusurlu Bulunmadığını Kanıtlamadıkça Davacı Zararını Ödemekten Kaçınamayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Davacı Yüklenici İle Dava Dışı İş Sahibi Arasındaki Sözleşmenin Feshinin Davacı-Karşı Davalı Taşeronun Süresinde Teslimat Yapmadığı Ve Ayıplı Yapılıp İş Sahibince Kabul Edilmeyen İmalâtlardan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Teminat Mektubunun İrad Kaydedilip Kaydedilmediği Ve Bunların Sonucu Olarak Davalı-Karşı Davacının Karşı Davasında İrad Kaydedilen Teminat Mektup Bedeli İle İlgili Uğradığı Zararını Davacı-Karşı Davalı Taşerondan İstemekte Haklı Olup Olmadığı Ve İsteyebileceği Miktar Hesaplattırılıp Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İncelemeyle Karşı Davanın Da Reddi Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Kural Olarak Sözleşmenin Haklı Feshi Halinde Feshedenin, Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan Zararın Tazminini İsteyebileceği, Doktrinde Hakim Olan Görüşe Ve Yargıtay'ın Yerleşik Uygulamasına Göre Burada Oluşan Zararın Menfi (Olumsuz) Zarar Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Sözleşmenin Feshi Bildiriminin, Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiyi Sona Erdiren Ve Yenilik Doğuran Bir İrade Beyanı Olduğu Ve Muhataba Ulaştığı Tarihten İtibaren Hukuksal Sonuç Doğurduğu Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Sözleşme Dışı İşin Varlığı Halinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi Ek Olduğundan Sözleşme Dışı İmalât Bedelinin Sözleşme Tarihinde Yürürlükte Bulunan Şartnamenin 23’üncü Maddesindeki Yönteme Göre Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi Olmadığından, Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Tahsil Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Sözleşme Maddesindeki 10 Günlük Süre Feshedilemeyen Süre Olup Bu Süre İçinde Gecikme Cezasının Uygulanacağı Da Kabul Edildiğinden, Davalı İş Sahibinin Feshedilemeyen Bu 10 Günlük Süre İle İlgili Olarak Gecikme Tazminatı İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Sözleşmenin Haklı Feshi Durumunda; Menfi Zararın, İşin Başkasına İhale Edilememesi Nedeniyle (Kaçırılan Fırsat), Kısaca İhaleye En Yakın Teklif Fiyatı İle Yeniden Yaptırılmak Zorunda Kalınan Fiyat Arasındaki Fark Olarak Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
İhale Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonraki Aşamada Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlığın, "Kesin Teminatın Hazineye Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemine Yönelik Kısmı İtibariyle" Görüm Ve Çözümünde, Adli Yargı Yerinin Görevli Bulunduğu Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
14/04/2020
Götürü Bedelle Yapımı Üstlenilen İşlerde Yüklenicinin Haketiği İş Bedelinin, Gerçekleşen İmalâtın Yapılması Gereken Tüm İmalâta Göre Fiziki Oranının Bulunması Ve Bu Oranın Götürü Bedele Uygulanması Suretiyle Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Kararın Gerekçesi İle Hüküm Fıkrası Ve Kısa Karar Arasında Çelişki Yaratılmasının Anayasa İle Teminat Altına Alınan Yargılamanın Açıklığı, Adil Yargılanma Hakkı Prensibine Ve Kararların Gerekçeli Olması Gerektiğine Dair Anayasa Ve Yasa Hükümlerine Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Menfi Zararının Sözleşmenin Yerine Getirileceğine Olan Güvene Dayanılarak Kaçırılan Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilip Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Başka Bir İşe Ait Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Damga Vergisinin, Gelir Kaydedilen Kesin Teminattan Mahsup Edilmesinin Mümkün Olmadığı Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
4735 Sayılı Kanunun 24’üncü Maddesinin, İşin %80 İnden Daha Azının Gerçekleşmesi Durumu İçin Düzenlenmiş Bir Hüküm Olduğu Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
İş Artışı Gerekli Olduğunda, Artışa İsabet Eden İş Kalemlerinin Miktar Ve Birim Fiyatlarının Hesaplanmasının, Aynı Şekilde Hesaplama Paralelliği Sağlanması Açısından Eksilen İş Kalemlerinin De Miktar Ve Birim Fiyatlarının Belirlenmesinin Gerektiği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
Birim Fiyat Teklif Almak Suretiyle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Artışa Konu İşin, Sözleşme Bedelinin % 20'sine Kadar Oran Dâhilinde, Süre Hariç Sözleşme Ve İhale Dokümanındaki Hükümler Çerçevesinde Aynı Yükleniciye Yaptırılabileceği Hakkında Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
13/04/2020
Pilot Veya Koordinatör Ortağın İflası Durumunda, 30 Gün İçinde Sözleşmenin Feshedilerek Teminatın Gelir Kaydedilmesi (Diğer Ortakların Teklifi Ve İdarenin Uygun Görmesi Şartlarının Gerçekleşmemesi Halinde), 30 Günlük Sürenin Başlangıç Tarihinin Pilot/Koordinatör Ortağın İflas Tarihi Olması İle Sözleşmenin Yenilenerek İşe Devam Edileceği Durumlarda İdare İle Diğer Ortaklar Arasında Bir Yenileme Sözleşmesi Yapılmak Suretiyle İşe Devam Edilmesi Gerektiği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
12/04/2020
Tüzel Kişilik Tarafından İş Deneyimini Tevsiken Sunulan İş Deneyim Belgesi Sahibi Gerçek Kişi Ortağın, Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Durumunda, İlgili Ortak Tarafından Kendisine Ait Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması Durumunda Sözleşmeye Devam Edilebileceğine, İş Deneyim Belgesi Sunulamaz İse, Diğer Ortaklarca Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulması Ve İdarenin Uygun Görmesi Halinde, Teminat Dâhil O İş İçin Pilot Veya Koordinatör Ortağın Yüklenmiş Olduğu Sorumlulukların Üstlenilmesi Kaydıyla Sözleşmenin Yenilenerek İşe Devam Edilebileceği, İş Deneyim Belgesi Sunulmaması Durumunda, Herhangi Bir Cezai Müeyyide Uygulanmaksızın Ve Kesin Teminat İade Edilerek İşin Tasfiye Edilmesi Gerektiği Hakkında Kamu İhale Kurumu Düzenleyici Kurul Kararı
12/04/2020
Mühendislik Kariyerine Sahip Olmayan Bir Kişinin, Mühendislik Hizmetlerinin Kontrol Ve Denetimini Yapmasının Beklenemeyeceği Hakkında Sayıştay Kararı
12/04/2020
Teknik Şartnamede Belirtilen Nitelikte Personel Çalıştırılmaması Hususunun Sayıştay Denetçilerince Tespit Edilmiş Olması Karşısında Gün Sayısı Hesabında “Şartnameye Uygun Olmayan Personel Çalıştırılan Gün Sayısı”Nın Esas Alınması Gerektiği Hakkında Sayıştay Kararı
12/04/2020