Kamu İhale Mevzuatı Karar ve Duyurular

İhtar Yapılmaksızın Sözleşmenin İdarece Feshedilmesi, Yüklenicinin De Edimini İfada Temerrüde Düşmüş Olması Karşısında Sözleşmenin Tarafların Ortak Kusuruyla Feshedildiğinin Kabulünün Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020
İdare Yönünden Haklı Fesih Şartlarının Oluştuğu Dikkate Alınmaksızın Yüklenici Tarafından Da İtiraz Edilmeyen 10 Günlük Sürenin Sözleşmede Kararlaştırılan Ve Kanun'da Yer Alan 20 Günlük Süreden Az Olması Ve 20 Günlük Süre Tanınmadan Sözleşmenin Feshedilmiş Bulunması Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020
Yüklenicinin İşi Sözleşme Şartlarına Aykırı Olarak Geciktirdiği Ve Sözleşme Konusu İşin Tamamlanmamasında Tamamen Davalının Kusurlu Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020
Kesinleşen İdare Mahkemesi Kararıyla Davalı İş Sahibinin Sözleşmeyi Feshetmekte Ve Teminat Mektubunu İrat Kaydetmekte Haklı Olduğu Anlaşılmakla, Davacının Feshin Haksız Olduğunun Tespiti İle İrat Kaydedilen Teminat Mektubu Bedelinin Tahsiline İlişkin İstemlerinin De Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
18/04/2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2419)
18/04/2020
İş Sahibi İdare Tasfiyeyi Yapmazsa Veya Yaptığı Tasfiyeyi Yüklenici Kabul Etmezse, Tasfiyeyi Ve Tasfiye Kesin Hesabının Çıkartılmasını Mahkemeden Talep Edebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Yüklenicinin Sözleşmeye Aykırı Uygulamalarından Bildirime Rağmen Vazgeçmemesinin İdare Açısından Fesih Hakkı Doğuracağı Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Taraflar Fesihte Ortak Kusurlu Olduklarından Davacı Tarafından Verilen Kesin Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Ceza Koşulu Olarak Gelir Kaydedilemeyeceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Yüklenicinin Personelin Eğitim Durumundaki Ve Heyet Raporları İle İlgili Eksiklikleri Gidermemiş Olmasının Sözleşme Ve Şartnameye Aykırılık Teşkil Ettiği Ve İdarenin Sözleşmeyi Haklı Nedenle Feshedebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
17/04/2020
Alacaklının Alacağının Tümünü Veya Bir Bölümünü Alamazsa, Borçlunun Kendisine Hiç Bir Kusurun Yüklenemeyeceğini Kanıtlamadıkça Bundan Doğan Zararı Ödemek Zorunda Olduğu, İş Sahibinin Fesihte Kusurlu Bulunmadığını Kanıtlamadıkça Davacı Zararını Ödemekten Kaçınamayacağı Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Davacı Yüklenici İle Dava Dışı İş Sahibi Arasındaki Sözleşmenin Feshinin Davacı-Karşı Davalı Taşeronun Süresinde Teslimat Yapmadığı Ve Ayıplı Yapılıp İş Sahibince Kabul Edilmeyen İmalâtlardan Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Teminat Mektubunun İrad Kaydedilip Kaydedilmediği Ve Bunların Sonucu Olarak Davalı-Karşı Davacının Karşı Davasında İrad Kaydedilen Teminat Mektup Bedeli İle İlgili Uğradığı Zararını Davacı-Karşı Davalı Taşerondan İstemekte Haklı Olup Olmadığı Ve İsteyebileceği Miktar Hesaplattırılıp Değerlendirilerek Sonucuna Uygun Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İncelemeyle Karşı Davanın Da Reddi Doğru Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Kural Olarak Sözleşmenin Haklı Feshi Halinde Feshedenin, Sözleşmenin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan Zararın Tazminini İsteyebileceği, Doktrinde Hakim Olan Görüşe Ve Yargıtay'ın Yerleşik Uygulamasına Göre Burada Oluşan Zararın Menfi (Olumsuz) Zarar Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Sözleşmenin Feshi Bildiriminin, Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiyi Sona Erdiren Ve Yenilik Doğuran Bir İrade Beyanı Olduğu Ve Muhataba Ulaştığı Tarihten İtibaren Hukuksal Sonuç Doğurduğu Hakkında Yargıtay Kararı
16/04/2020
Sözleşme Dışı İşin Varlığı Halinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi Ek Olduğundan Sözleşme Dışı İmalât Bedelinin Sözleşme Tarihinde Yürürlükte Bulunan Şartnamenin 23’üncü Maddesindeki Yönteme Göre Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Yüklenicinin Haklı Bir Sebep İleri Sürmeden Tek Taraflı Olarak Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi Olmadığından, Teminat Mektubunun Paraya Çevrilip Tahsil Edilebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Sözleşme Maddesindeki 10 Günlük Süre Feshedilemeyen Süre Olup Bu Süre İçinde Gecikme Cezasının Uygulanacağı Da Kabul Edildiğinden, Davalı İş Sahibinin Feshedilemeyen Bu 10 Günlük Süre İle İlgili Olarak Gecikme Tazminatı İsteyebileceği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
Sözleşmenin Haklı Feshi Durumunda; Menfi Zararın, İşin Başkasına İhale Edilememesi Nedeniyle (Kaçırılan Fırsat), Kısaca İhaleye En Yakın Teklif Fiyatı İle Yeniden Yaptırılmak Zorunda Kalınan Fiyat Arasındaki Fark Olarak Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
15/04/2020
İhale Sözleşmesinin İmzalanmasından Sonraki Aşamada Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmenin Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlığın, "Kesin Teminatın Hazineye Gelir Kaydedilmesine İlişkin İşlemin İptali İstemine Yönelik Kısmı İtibariyle" Görüm Ve Çözümünde, Adli Yargı Yerinin Görevli Bulunduğu Hakkında Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
14/04/2020
Götürü Bedelle Yapımı Üstlenilen İşlerde Yüklenicinin Haketiği İş Bedelinin, Gerçekleşen İmalâtın Yapılması Gereken Tüm İmalâta Göre Fiziki Oranının Bulunması Ve Bu Oranın Götürü Bedele Uygulanması Suretiyle Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Kararın Gerekçesi İle Hüküm Fıkrası Ve Kısa Karar Arasında Çelişki Yaratılmasının Anayasa İle Teminat Altına Alınan Yargılamanın Açıklığı, Adil Yargılanma Hakkı Prensibine Ve Kararların Gerekçeli Olması Gerektiğine Dair Anayasa Ve Yasa Hükümlerine Aykırı Olduğu Hakkında Yargıtay Kararı
14/04/2020
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.